TCVN 3119 : 1993

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3119 : 1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ KÉO KHI UỐN Heavyweight concrete -Method for determination of flexural tensile strength

Theo báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 tại chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục TĐC) Đồng Tháp, về công tác tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ Ban hành Công văn số 151/SKHCN-TĐC ngày 09/3/2020 về việc đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020 đến các tổ chức, doanh nghiệp; Ban hành Kế hoạch số 127/KH-SKHCN và Công văn số 180/SKHCN-TĐC gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kiểm tra, khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa,  vì tác động của dịch covid 19 nên các hoạt động kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường trong tháng 4 năm 2020 chưa được thực hiện theo kế hoạch đề ra (tạm thời phải lùi thời gian kiểm tra, khảo sát ).Tiếp đó, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm đã tiến hành kiểm định 2.557 phương tiện đo .

Bài viết liên quan